NĂNG LỰC THI CÔNG

Cùng với số lượng dự án ngày càng gia tăng, TUỆ CHÂU đã đẩy mạnh và đầu tư mạnh mẽ vào máy móc thiết bị, kỹ thuật công nghệ thi công nhằm chuyên môn hóa năng lực thiết bị.